Politik fir Jiddereen

Fränz Probst

Politik? Fir Jiddereen! D’Chambre des Députés, de Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse an d’Zentrum fir politesch Bildung hunn zesumme sechs Animatiounsfilmer op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch ausgeschafft. Si riichte sech u Kanner a Jugendlecher, awer och un een erwuessent Publikum, dat méi doriwwer wëll gewuer ginn, wéi d’Lëtzebuerger Demokratie funktionéiert. Zousätzlech zu all Film … Read More

MathemaTIC

Fränz Probst

MathemaTIC

MathemaTIC ist eine personalisierte Lernplattform für Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen, um mit Spaß Mathematik zu lernen. Die Schüler arbeiten an interaktiven Aufgaben, die ihr Vorwissen aufgreifen und vertiefen. Durch adaptiertes Feedback werden die Schüler zu autonomem Arbeiten angeregt.