Logesch! oder?

Fränz Probst

Logesch! oder?

Kodéieren ass eng vun deenen digitale Kompetezen, déi vun der Rentrée 2020/21 un an der Grondschoul gefërdert ginn.
Et geet dorëms, de Schüler ze vermëttele wéi Maschinnen „iwwerleeën“, wat Algorithme sinn a wéi ee selwer en Algorithmus opsetze kann.