Sac d'histoires

Sacs d’Histoires

De Projet “Geschichteposch” invitéiert déi verschidden Acteuren aus der Schoul an d’Memberen aus der Famill, fir zesummen un der Fërderung vum Liese vun de Kanner aus dem 1. an dem 2. Zyklus aus der Grondschoul, ze schaffen.

Sengem Kand Bicher virliesen ass eng extrem wichteg Aktivitéit fir d’Kand ze motivéiere Liesen ze léieren. Fir et un d’Verstoe vun der Schrëft erunzeféieren, spillen d’Schoul an d’Famill komplementar Rollen; déi affektiv Säit betrëfft éischter d’Famill an déi kognitiv Säit éischter d’Schoul.

De Projet viséiert d’Valorisatioun vun der Familjesprooch vum Kand a fërdert duerch méisproocheg Kannerbicher de Start an d’Liesen grad ewéi d’Relatioun tëscht der Famill an der Schoul. De Projet baséiert op 3 Schwéierpunkten: d’Ouverture aux langues, d’Partnerschaft tëscht den Elteren an der Schoul an d’Promotioun vum Liesen.

De Projet staamt vun engem kanadesche Projet of an existéiert säit 2009 zu Lëtzebuerg. E gëtt vum SCRIPT a vum SECAM (Service de la scolarisation des enfants étrangers) gedroen.